ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 075
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุรินทร์ คันธวังอินทร์ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางชฎาพร หมอกจันทึก โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นางสาวิตรี บุรี โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
4 นางสาวเสาวรส ประสานนาม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สพม.นครปฐม เหรียญทอง
5 นางสาวสินจัย โฉมชัย โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
6 นางสาวสายใจ นำทรัพย์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด