ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 073
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณัฐวัตร สีสัน โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายชาญณรงค์ ชัยชนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ เหรียญทอง
3 นางวรอนงค์ ยังเจริญ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวอนุสรา ศรีทาเกิด โรงเรียนทุ่งช้าง สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นางเบญญาภา เครือสบจาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นางสาวสุภาวรรณ จันทะบุตร โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ดาทอง โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ โรงเรียนวัดราชโอรส สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง