ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 071
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลลิตา ประชุมฉลาด โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางสาวศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
4 นางปณิตา นาจำปา โรงเรียนกำแพง สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายสุรพัฒน์ อินทร์เลี้ยง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี สพม.อุดรธานี เหรียญเงิน
6 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา เทพรินทร์ โรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญเงิน
7 นายคุณอนันต์ ปิยะชวนันท์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญเงิน
8 นายศุภชัย อัครชูวงศ์ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวพิศมัย แจ่มจำรัส โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญเงิน