ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวชฎาพร เชียรศรี โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางไพลิน ส่งวัฒนา โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
3 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายนวพัฒน์ เก็มกาแมน โรงเรียนองครักษ์ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
5 นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี โรงเรียนน้ำสวยวิทยา สพม.หนองคาย เหรียญทอง
6 นายมนัสพงษ์ เก่งฉลาด โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวดาริกา มณีฉาย โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
8 นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สพม.สระแก้ว เหรียญทอง
9 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
10 นางสาวอัญชลี ทะวงศ์อารี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง