ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 068
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.นครพนม เหรียญทอง
3 นายฐปนรรฑ์ ปัญญาอัศวโชติกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นางธิดารัตน์ หมีนปาน โรงเรียนกงหราพิชากร สพม.พัทลุง เหรียญทอง
5 นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
6 นายวรายุทธ ทวีธรรม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
7 นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
8 นายจารุวัตร นาควิมล โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เหรียญทอง
9 นางสาวพัชรียา ผาดไธสง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
10 นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง