ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางดรุณวรรณ แก้วมี โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายธีรวีร์ แพบัว โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญทอง
3 นางสาวปรางทิพย์ วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนค้อวิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
4 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
5 นายกิติศักดิ์ พรมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
6 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
7 นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
8 นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญเงิน
9 นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญเงิน