ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวัชรินทร์ ทิมเม่น โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ สพม.นนทบุรี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายศักรินทร์ สืบสอน โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
3 นางสาววิลัยวรรณ จิตรตั้ง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
4 นางสาวกมลฤทัย เนตรทิพย์ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหรียญทอง
5 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม โรงเรียนเลิงนกทา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นายเจษฏา ศิลาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายวรรษพล มะหลีแก้ว โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
9 นางพรพรรณ ใจซื่อ โรงเรียนบ้านคลองนามิตภาพ ที่ 201 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายยุทธนา มีกลิ่นหอม โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน