ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
3 นางสาวสุวรรณรัตน์ จันทร์อิ่ม กิติธันธรณ์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
4 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญเงิน
5 นายคชานน สุวรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
6 นางสาวณภัสสร เพชรธนกุล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญเงิน
7 นายศุภกฤต พัฒนกุล โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
8 นางสาวณัฐพิชชานันต์ น้อยคำมี โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญเงิน