ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวศิรินันท์ สุรสันติวรการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสุปราณี พลพันธ์งาม โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 นางพรพิศมัย บุญญะ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นางนภัสสร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
6 นางสาวกุไรฟะฮ์ รับประยูร โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง
7 นายเฉลิมชัย ศรีชัย โรงเรียนละลมวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
8 นายวสุธันย์ ดอยแก้วขาว โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2 เหรียญทอง
9 นางปวีณา ถุงทรัพย์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
10 นางสาวสุวิมล เหลือลมัย โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
11 นายอวิชัย อิ่มลิ้มธาร โรงเรียนวัดชำผักแพว สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง