ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 061
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางยิหวา ผุดผา พิฉินทธารี โรงเรียนขุขันธ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางผวรรณ์ตรี หนูอุ่น โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวพรนพัส บัวระพา โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางราตรี พลเยี่ยม โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 นางพรศิลป์ เหวันต์ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวสาวิตรี นาคแท้ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
7 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
8 นางสาวจีรนันท์ เกิดม่วง โรงเรียนเทพรัตน์ สพป.ชัยนาท เหรียญทอง
9 นางดวงใจ หมอกพรม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
10 นางบัณฑิตา แซ่ลิ้ม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง
11 นางเบญจมาศ ตันทอง โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง