ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 059
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายณรงค์ศักดิ์ อุตรา โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจิรปรียา ชูยอด โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
3 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
4 นายกวินตรา เทียนนาวา โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายกวิสรา มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นายนำชาติ ชนะชัย โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวปาริฉัตร ป้องเรือ โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
8 นางสาวพิมพิไล กัญญา โรงเรียนทรายขาววิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
9 นางสาวสิริญา ศรีชัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง