ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนพดล สมใจ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นางอมรรัตน์ บุตรพวง โรงเรียนบ้านคลอง24 สพป.นครนายก เหรียญทอง
4 นางสาวสุพรรณยุภา แสวงชอบ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ อินทสร โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
6 นายไพศาล หวนคนึง โรงเรียนปรางค์กู่ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
7 นางสาวชญาณิศา ศรีสว่าง โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม.ปทุมธานี เหรียญเงิน
8 นายพิริยะ พูลแก้ว โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวชลธิชา สุระ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.สมุทรปราการ เหรียญเงิน
10 นางสาวศศิภา วินัยพานิช โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญเงิน