ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางหฤทัย บุญช่วย โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางศุทธินี ไชยรินทร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
3 นายกิตติพงษ์ เฉพาะตน โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
4 นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
5 นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้ม โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
7 นางสาวกนิษฐา ทองลิ่ม โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวประกายลักษ์ บุญเต็ม โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวรัตน์ชนก แก้วนุ่น โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
10 นางสาวสุภัตรา ทรัพย์อุปการ โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
11 นายเอกบดินทร์ กิตติจริยา โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง