ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านท่าวังผา สพป.น่าน เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจารุวรรณ อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
3 นางสาวพรสวรรค์ สุขพรหม โรงเรียนบ้านวังพา สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
4 นายสุนทร ชุมศรี โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ สพป.มุกดาหาร เหรียญเงิน
5 นางสุนิตร วัจฉละอนันท์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
6 นางสุพรรษา ธรรมเจริญ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน
7 นางสุจิตรา พาอาจ โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด
8 นางภัสสร์ศศิร์ เจริญผล โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด