ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายโชค บุญเรือง โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายพล เวียงสันเทียะ โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
3 นายสุริยันต์ เรือนวงค์ โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวผะกานาจ สุคนธรัตน์ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวกัลยาณี หลีดินซุด โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูล เหรียญทอง
6 นางกรกมล จันทร์สุข โรงเรียนบ้านทางตรง สพป.ชลบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางธวัลรัตน์ สายรัตน์ โรงเรียนบ้านแนงมุด สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวปรารถนา ภูช่องหิน โรงเรียนบ้านช่อง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางนริศรา อินทรเลิศ โรงเรียนสมอแข (พิณพลราษฏร์บำรุง) สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวรัตนาภรณ์ กระสังข์ โรงเรียนบ้านสะอาง (ประชาสามัคคี) สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
11 นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง