ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุจิราภรณ์ นวลป้อง โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวชิดกมล เกษทองมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3 เหรียญทอง
3 นางนิอร ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นางฉวีวรรณ เจริญพานิช โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 เหรียญทอง
5 นางสาวดาริญญา หาขุน โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
6 นายธนาภรณ์ สวัสดี โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป.สระบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวนพอนงค์ กิตติเมธิน โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวรพีพรรณ ธนาเสถียร โรงเรียนบ้านนาฟ่อน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เหรียญทอง
9 นางวรายุภัสร์ แก้ววิฑูรย์ โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวอภิญญา สุขบัว โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
11 นางสาวขวัญชนก เครือแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน
12 นายศิริวัฒน์ แสงศิริ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญเงิน