ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 045
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางรุ่งนภา โมฆะรัตน์ โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
3 นายณัฐพล มะลิทอง โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร เหรียญทอง
4 นายณัฏฐา บุญวงษ์ โรงเรียนวัดเลาเต่า สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายภัทรดนัย ใจกล้า โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสันศนีย์ อ้วนล่ำ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญเงิน
7 นางทรายทอง บุญโญ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร) สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญเงิน
8 นางเบญจวรรณ จิตภักดี โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญเงิน
9 นางสาวลีลาวดี แซ่เจา โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายกรวิชญ์ ทับทอง โรงเรียนคอตันคลอง 27 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวนันทพร ทารารมย์ โรงเรียนบ้านตบหู สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด