ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 043
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิธร เขียวกอ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวเสาวลักษณ์ เติมสกุลเดช โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวศิริกาล จันชัยชะนะ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางปวีณา ตาเฮร์ โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3 เหรียญทอง
6 นายพรจักษ์ อุ่นทิม โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป.นนทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
7 นางมาลินี เกษตรสิน โรงเรียนบ้านโปะหมอ(พรหมเทพราษฎร์บำรุง) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวบาลี พันธุเล่ง โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวปริศนา หงษ์ศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางบุษริญาภรณ์ พุทธวงค์ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
11 นางปนัดดา โภคสวัสดิ์ โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
12 นางชลพิณทุ์ พัฒนสารินทร์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 เหรียญทอง