ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 042
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกริชณรงค์ ศิริโยธา โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง
3 นายพงศธร อ่วมกลัด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง เหรียญทอง
4 นางสาวศิริญาภรณ์ จันทร์เขียน โรงเรียนวัดวังหว้า สพป.พิจิตร เขต 2 เหรียญทอง
5 นายจักรินทร์ รวมจิต โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
6 นางสุมณฑา ทายุโก โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวกัลธิวา เขียวขำ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวจริยา เงาศรี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
9 นางญาซีเร๊าะ สะมะแอ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ) สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
10 นางนิตยา ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสำราญ คำพร โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
12 นายอรุณรัชช์ ศาสตร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง