ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศศิมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง สพป.สงขลา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางบรรณสรณ์ พลคำ โรงเรียนบ้านภูมิศาลา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
3 นางปนางฐิติยา จองหมุ่ง โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวฑัณฑิมา พงษ์พรม โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวญาณิสา คำแสน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาววิลาวัณย์ โรยร่วง โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ธัญวริณณ์ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายนิติภูมิ ภูฆัง โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
9 นางกรวิกา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ (สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
10 นางสาวมัชฌิมาภรณ์ ใจชื่น โรงเรียนบ้านบางหลาม สพป.พังงา เหรียญเงิน
11 นางรจเรข ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสุทารี สมสุข โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน