ผลการประกวด ลูกจ้างยอดเยี่ยม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 380
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกฤษฎา ทัดไทย โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) สพป.สกลนคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายจารุวิทย์ พณิชย์พิบูลย์ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
3 นางสาวพิมพกานต์ ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
4 นางสาวแก้วใจ แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายทีปกร วรศรีกัลญานนท์ เทพต๋า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5 สพป.เชียงราย เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวณฐมณ นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย สพป.เชียงราย เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวภัทรา สุกก่ำ โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
8 นายมนูศักดิ์ พรหมคุณ โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวสุนีย์ แหยมคง โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวอมรรัตน์ ทองเสน โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
11 นางสาวสุนิตา โตนันต์ โรงเรียนบ้านหนองกระบือ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
12 นายมิทยา ด้วงเผือก โรงเรียนบ้านบึงลัด สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง