ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 358
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฏนันฐกาญจน์ ภูมาก โรงเรียนภูห่านศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวสุพรรณษา หงษ์อร่าม โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
3 นางประภัสสร ยะณะโชติ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
4 นางมยุรี แมลงภู่ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐวดี วรรณเวช โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
6 นางเจริญตา จันทร์เปรม โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวสุนิสา ศรีไชย โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
8 นางรุ่งนภา อัมรัตน์ โรงเรียนบ้านแพงสะพัง สพป.นครพนม เขต 2 เหรียญทอง
9 นางจิดาภา สงวนจิตต์ โรงเรียนบ้านหนองปากดง สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
10 นางสาวนูรียะห์ ดีสะเอะ โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ สพป.ยะลา เขต 3 เหรียญทอง