ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 355
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวรนันท์ ขันแข็ง โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางอัญญรัตน์ แสนภูมิ โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
3 นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
4 นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
5 นายทรงกรด หิรัญเกิด โรงเรียนสามหมอวิทยา สพม.ชัยภูมิ เหรียญทอง
6 นายสุกิจ จันทบาล โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
7 นายภิญโญ ขาวพราย โรงเรียนตะพานหิน สพม.พิจิตร เหรียญทอง