ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 346
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายภาคภูมิ มณีวรรณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม.เชียงราย ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายโกศล วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
3 นางกมลรัตน์ พุดสีเสน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 นางสาวเมธาวี รุ่งสถาพร โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม.สุโขทัย เหรียญทอง
5 นางปิยะมาศ ค้าโค โรงเรียนละทายวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวชนกนันท์ ขามะวัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
7 นางสาวจริยาภรณ์ ศรีเข็ม โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวกานต์พิธาน สิมมา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 นางสาวรัฐธยา สันทัด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญเงิน