ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวภา บุญอุไร โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา) สพป.ชลบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวจีระพร กะตะศิลา โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
3 นางสาวพัชรินกรญ์ ภูวธรณ์วาสิน โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญทอง
4 นางสาวลัดดา จรสาย โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวดวงพร ขุนธนูศิลป์ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส (พิศิษฎ์พิทยา) สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
7 นางนิภาภรณ์ คุ้มทองอินทร์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
8 นางพิชชาภา ไกรรอด โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวนกแก้ว ยี่รัมย์ โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
10 นางนิศาชล ฟองตา โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสิภาภรณ์ อริยกุลนิมิต โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญทอง
12 นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง