ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 340
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพิพัฒน์ สายสอน โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนิตยาพร อำนวย โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
3 นายจตุพล ไกรยบุตร โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
4 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
6 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
7 นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
8 นางอมรวดี สินเจริญ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
9 ว่าที่ร้อยตรีกฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.พระนครศรีอยุธยา เหรียญทอง