ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญจันทร์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจารุณี เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านค้อ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
3 นายวิชาญ ปวนสุรินทร์ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
4 นางศิวพร อาจหาญ โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์" สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
5 นางสาวรัตนาซารี เจะอาแว โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางพัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป.ระยอง เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสุพัตรา มูลละออง โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
8 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นายจิระพงศ์ ศุภศรี โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 เหรียญเงิน
10 นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 เหรียญเงิน
11 นางสาววงเดือน จันทร์เทศ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เหรียญเงิน
12 ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญเงิน