ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายสุทธิพงษ์ บรรยงค์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.มหาสารคาม ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุภัทธา ทองกันทา โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
3 นางสาวปุณณภา พร้อมแก้ว โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
5 นางอรพิน หนูนุ่ม โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
6 นางสาวณปภัช บรรณาการ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
7 นางศิริลักษณ์ ชินช่งจู โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม เหรียญทอง
8 นางสาวอรพรรณ นวลจันทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
9 นางสาวศศิธร การทหาร โรงเรียนภุ่วิทยา สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
10 นางสาวบุษบา เจริญมา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง