ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวาสนา เกษียร โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม.เชียงราย เหรียญทอง
3 นายธนกร ขันตรีสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี เหรียญทอง
4 นางสาวสัญลักษณ์ สกุลสังขะพิพัฒน์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
5 นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม.ฉะเชิงเทรา เหรียญทอง
6 นางสาวเยาวลักษณ์ ซื่อสัตย์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
7 นางสาวศิริกานต์ ศิริป้อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
8 นางสาวเนาวรัตน์ จันทนา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 นางสาวปิยวรรณ เหมือนแก้ว โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง