ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสิรินุช ทรัพย์คณารักษ์ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนิรีนา นิเงาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
3 นายรัชพล เอื้อประเสริฐ โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.สิงห์บุรี เหรียญทอง
4 นางสถิตย์ กลุ่มเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสาวสมฤดี ไวเขตกรณ์ โรงเรียนวัดดอนกลอย สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีอดิสรณ์ โต๊ะมะสะหัด โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 นางคำพันธ์ุ ตุลากัน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป.สระแก้ว เขต 2 เหรียญทอง
8 นางสาวเติมพร ปราบสงคราม โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
9 นางสาวสุนทรี เป้งกลาง โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางสาววิลาวัลย์ อินทะสร้อย โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
11 นางสุพรรณี กาละพวก โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
12 นายบัณฑิต หมื่นบาล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) สพป.ตรัง เขต 1 เหรียญทอง