ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางลัดดา พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป.สระบุรี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางจารุณี มุงเมือง โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาววัชราภรณ์ สุวรรณประทีป โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
4 นางสาวนิภาภรณ์ คุ้มทองอินทร์ โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาววราภาพร กุลกุมภีล์ โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
6 นางสาวเสาวนีย์ รอดพิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เขต 1 เหรียญทอง
7 นางนุรไลลา โซะโก โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวรพิญท์ณิภา นามวาสน์ โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาววิภาดา สุกใส โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
10 นางพัชรีภรณ์ สุภา โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
11 นางศิรภัสสร โชคผ่อง โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง