ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 304
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวดวงเดือน โกกะพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางเบญจมาศ ณรงค์กูล โรงเรียนบ้านต้นส้าน สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
3 นางสาวจันทรัตน์ บุญพร้อม โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2 เหรียญทอง
4 นางกชกร รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวรินลณี กาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกือลอง สพป.ยะลา เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวอัชรา ขันธวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนแท่น สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
7 นางทัศนีย์ บุตรดีวงศ์ โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
8 นางสาวพิมพ์รักข์ สามคุ้มพิมพ์ โรงเรียนบ้านรางม่วง สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
9 นางมลธิชา เรือนจันทร์ โรงเรียนบ้านท่าสัก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง