ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนรัฐ ไตรศิวะกุล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
3 นางบุญทิพา ภู่เนตร โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง
4 นางสาวรุ่งอรุณ คำไทย โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
5 นายเกียรติศักดิ์ คุณกัณหา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
6 นางสาวณชานันท์ ประเสริฐสุข โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
7 นางสาวธนิศา จิตรเกื้อกูล โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
8 นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง