ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพเยาว์ เกตานนท์ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" สพม.ฉะเชิงเทรา ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ โรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุง เหรียญทอง
3 นายภูธนภัส พุ่มไม้ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
4 นายภูมิภัทร มาลี โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
5 นายมณูญ เพชรมีแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
6 นายสันติ นาดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
7 นายอดิพงษ์ สุขนาค โรงเรียนแสนสุข สพม.ชลบุรี ระยอง เหรียญทอง
8 นายอภิชาติ อุ่นเกิด โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
9 นายเอกพรต สมุทธานนท์ โรงเรียนปทุมวิไล สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง