ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 296
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฐภัทรสกรรจ์ ปุญญธรพัฒนะกุล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางนิตยา ทองดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
3 นางสาวประภัสสร แบสิ่ว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
4 นางคำพวน ประสงค์สันต์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.มหาสารคาม เหรียญทอง
5 นายสุเชษฐ์ ไพรบึง โรงเรียนบ้านละลม สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายภัทรพงศ์ จำปาวัน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
7 นางภรณ์ณภัส จำปาทอง โรงเรียนลานทรายพิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
8 นางสาวโยษิตา สวัสดิ์โสภณกิจ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
9 นายศุภณัฐปรัชญา ทำนุ โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา" สพม.สระบุรี เหรียญทอง