ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางพรสวรรค์ สงวนนาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายสุวิชิต สมยิ่ง โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางณฐมน ศรีภักดี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง
5 นางสาวนพมาศ อิสระบุตร โรงเรียนหนองบัว สพม.นครสวรรค์ เหรียญทอง
6 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทางไธสง โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
7 นางศิริวรรณ เมืองเหลือ โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม.พิจิตร เหรียญทอง
8 นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
9 นางสาวสุวรรณา รูปสมวงค์ โรงเรียนศรีมโหสถ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เหรียญทอง