ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายเลิศ จันธิมา โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม.พะเยา เหรียญทอง
3 นายกิตติชัย ไชยศร โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
4 นางธิดา เสมอใจ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม.น่าน เหรียญทอง
5 นางสาววัลภมาภรค์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
6 นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม.เพชรบุรี เหรียญทอง
7 นางภัทรวดี มีระหงษ์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม สพม.นครพนม เหรียญทอง
8 นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง