ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 289
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวปัทมพร สุวรรณจำรูญ โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางขวัญจิรา กำไลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายมนัส วิเศษรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป.ยโสธร เขต 2 เหรียญทอง
4 ว่าที่ร้อยตรีสมภพ โชติช่วง โรงเรียนวัดเนินสูง สพป.จันทบุรี เขต 1 เหรียญทอง
5 นายอภิศักดา มะเสนา โรงเบ้านท่าเสียว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
6 นายชำนาญ บุญช่วย โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางสาวภัทราวรรณ ทองอยู่ โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1 เหรียญทอง
8 นายณัฐวิทย์ ทองมงคล โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง