ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปิติตรี ตายงค์ โรงเรียนบ้านเขานมนาง สพป.สระบุรี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางประไพพิศ แก้วดอนรี โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
3 นายดนุพัฒน์ กันรัมย์ โรงเรียนวัดนาเขื่อน สพป.ชลบุรี เขต 1 เหรียญทอง
4 นายสาธิต ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวจิราพร อินทยุง โรงเรียนบ้านก็วล สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นายสับบี่ บิลหีม โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
7 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิพงศ์ เที่ยงตรง โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เหรียญทอง