ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายลิขิต กาลีพล โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เหรียญทอง
3 นางสาวอรวรรณ แร่กรูด โรงเรียนวัดกำแพงแสน สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวจารุณี หงษาชุม โรงเรียนบ้านนาคู่ สพป.นครพนม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางนลินนิภา ภิรมย์สมบัติ โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวภารดี ยงค์หนู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่ เหรียญทอง
7 นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 เหรียญทอง
8 นายวีรยุทธ อัครผล โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
9 นางสาวศศิวิมล ประสม โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3 เหรียญทอง
10 นางสาวศิรินันท์ สิงห์หะ โรงเรียนบ้านชำสอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสาวสิริพักตร์ กฐินหอม โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เหรียญทอง
12 นางสาวกนกพร บุญลือ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวด