ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎากร ผาสุข โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นางณัฐพร แตกหนองโน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวบัวชมภู ภูกองไชย โรงเรียนบ้านชุมภูทอง สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
5 นายพงศกร สมบูรณ์ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวภัทราพร เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เหรียญทอง
7 นางวิลาสินี เตชะพิสุทธิกุล โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย สพป.อุบลราชธานี เขต 4 เหรียญทอง
8 นายพนม มณีชัย โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญเงิน