ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 279
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวระวิวรรณ กองกะมุด โรงเรียนบ้านดอนดู่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมาวุฒิ โรงเรียนวัดพร้าว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เหรียญทอง
3 นายฐานัสม์ พูนทรัพย์ โรงเรียนสหประชาสรรค์ สพป.ยโสธร เขต 1 เหรียญทอง
4 นางสาวอธินา ขัดผาบ โรงเรียนบ้านชำทอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสุดารัตน์ จอมแก้ว โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางจุฑารัตน์ ดวงเพ็ชรแสง โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
7 นางมยุรี ต้นแก้ว โรงเรียนวัดบ้านหมาก สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
8 นายกัมพล วิมลศรี โรงเรียนบ้านหาดหงส์ สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญเงิน