ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกฤษฎา พานย้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา6 จังหวัดลพบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุมล ศรีใจ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
3 นางสาวพรพิมล พรมสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
4 นางสาวรัชนก ยอดยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิถต์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
5 นางไรหนับ หมัดสะอิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง
6 นายอับดุลเลาะห์ หลีดีใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
7 นางสาวมนัญชยา เชาว์แล่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิถต์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เหรียญทอง
8 นางศิรินันท์ จุ้ยมอด ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง
9 นางขนิษฐา ฉุนกล้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
10 นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหรียญทอง
11 นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี การศึกษาพิเศษ ภาคกลางและภาคตะวันออก เหรียญทอง
12 นางสาวอ้อยทิพย์ ดารา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส การศึกษาพิเศษ ภาคใต้ เหรียญทอง