ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนภัสดล ลิมปิเจริญ โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี) สพป.นครราชสีมา เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายสมบูรณ์ บุญธรรม โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป.นครปฐม เขต 1 เหรียญทอง
3 นายเจริญ นันไชยวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญทอง
4 นายศักดิ์ชาย กิมเซียะ โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1 เหรียญทอง
5 นายศุภกฤษ ไชยศร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) สพป.นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย โรงเรียนบ้านโป่งไทร สพป.สระบุรี เขต 2 เหรียญทอง
7 นางนิษฐ์ชกานต์ ดวงแก้ว โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 2 เหรียญทอง
8 นางนิษฐกานต์ สุวรรณคีรี โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญทอง
9 นายพงศ์ธร จิตรแม้น โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นายสำรวล คำแสน โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
11 นางสาวนันทรัตน์ สมมุติ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
12 นายเอกราช หนูปลื้ม โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เหรียญทอง