ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาววรรณวิมล อธิคมธร โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.พะเยา ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวขนิษฐา อักษรเนียม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง สพม.พัทลุง เหรียญทอง
3 นายพิสิษฐ์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นางสาวอรดา พิสุทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางสาวจิราภรณ์ นากลาง โรงเรียนขามสะแกแสง สพม.นครราชสีมา เหรียญทอง
6 นางสาวพรสุดา นาวารักษ์ โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
7 นางสาวพัชริดา ริยะป่า โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
8 นางสาวชลชนก สุทธิอาคาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
9 นางสาวนฤชล สุขนิธิยา โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.กาญจนบุรี เหรียญทอง
10 นางโศภิต คริเสถียร โรงเรียนผดุงปัญญา สพม.ตาก เหรียญทอง