ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรอนงค์ ยังเจริญ โรงเรียนหอวัง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นายนนท์ธิวัฒน์ ปัตถาทุม โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม สพม.ร้อยเอ็ด เหรียญทอง
3 นายขวัญชัย ถึงดี โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
4 นายปิยโชติ รอดหลง โรงเรียนสาครพิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เหรียญทอง
5 นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางสาวปวีณา บุปผาพนา โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม.เชียงราย เหรียญทอง