ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 264
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม.ขอนแก่น ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.สกลนคร เหรียญทอง
3 นางสาวกมลวรรณ ม่วงสุข โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ สพม.สมุทรปราการ เหรียญทอง
4 นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เหรียญทอง
5 นายชาญวิทย์ ฉัตรทอง โรงเรียนมัธยมจารพัดวิทยา สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
6 นางสาวมัทธิกา จำปาแท้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.สระบุรี เหรียญทอง