ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 262
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนวิชญ์ สิงคะปะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม.แพร่ ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวนิดา   เชื้อประทุม โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
3 นางสาวบุณยนุช อินทร์สวาท โรงเรียนสงวนหญิง สพม.สุพรรณบุรี เหรียญทอง
4 นางสาวภัทรภร อัคฮาด โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.นครพนม เหรียญทอง
5 นายชัชวานนท์ สงคราม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
6 นายนพล สระแก้ว โรงเรียนปทุมวิไล สพม.ปทุมธานี เหรียญทอง
7 นางอลิสา สง่า โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
8 นางสาวิตรี ยาคำลือ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม.ตาก เหรียญทอง
9 นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เหรียญทอง
10 นายศักดรินทร์ ขามธาตุ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
11 นายภัทรพล วรรณารุณ โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม.นครปฐม เหรียญเงิน