ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 261
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนพดล แกมเพชร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางสาวปาลลิน อั้นวงศ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
3 นางสาวศยามล เมฆวงค์ โรงเรียนจอมทอง สพม.เชียงใหม่ เหรียญทอง
4 นายศุภชัย จันทร์งาม โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เหรียญทอง
5 นางสาวิตรี ด้วงสุข โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ เหรียญทอง
6 นางอัญชลี เลิศล้ำ โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม.แม่ฮ่องสอน เหรียญทอง
7 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.หนองคาย เหรียญทอง
8 นางสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สพม.สุรินทร์ เหรียญทอง
9 นางวรรณนภา ธุววิทย์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เหรียญทอง
10 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
11 นางสาวณัฐิญา คาโส โรงเรียนพนมศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เหรียญทอง