ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 260
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกานต์ชนก ผลจันทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง
2 นางเจษฎากร ลีศุภนานนท์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม.สระบุรี เหรียญทอง
3 นางพรสวรรค์ สงวนนาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
4 นายจารุวัตร นาควิมล โรงเรียนศรัทธาสมุทร สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เหรียญทอง
5 นางสาวพิชยาศิริ พิมพ์ทราย โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เหรียญทอง
6 นางปคุณาณัช ทองแจ่ม โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เพชรบูรณ์ เหรียญทอง
7 นางสาวอัสราพร ทองเจริญ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม.ขอนแก่น เหรียญทอง
8 นายอนิรุทธิ์ ลิพอนพล โรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เหรียญทอง
9 นายพิสิฐ คำภิโร โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.ลำปาง ลำพูน เหรียญทอง
10 นางสาวสุพัตรา วงศ์ยี โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม.แพร่ เหรียญทอง